Istıslâh (Mesâlih-i Mürseleyi Dikkate Alma)

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Istıslah, genel olarak maslahat-ı mürseleyi dikkate alma, ona göre hüküm verme anlamına gelir. Maslahat, asıl itibariyle, yararı sağlama (celb-i menfaat) veya...

Fıkıhta İstihsan Metodu

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN İstihsan, sözlükte, güzel bulmak anlamına gelir. Terim olarak ise değişik biçimlerde tanımlanmıştır. Hanefi usulcü ve fakih Serahsi istihsanın değişik tanımlarına işaret etmektedir....

Medine Ehli Amelinin Fıkhî Değeri

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Medine, Hz. Peygamberin hicretten itibaren ömrünü tamamladığı şehirdir. Ahkam âyetlerinin büyük çoğunluğu Medine döneminde inmiş ve şer‘i hükümlerin tamamına yakını Medine’de belirlenmiştir....

Sahabî Sözünün Fıkhî Değeri

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Hadis bilginleri Hz. Peygamberi görmüş olan her mümini sahabî olarak nitelerken fıkıh usulü bilginlerine göre, örfen arkadaş denebilecek bir süre Hz. Peygamberle...

Hadis Usulü

Sünnetin Bağlayıcılığı

Yrd. Doç. Dr. Necmettin KIZILKAYA Sünnetin bağlayıcılığı konusuna geçmeden önce sünnet kelimesinin anlamını ve ilk asırlardan itibaren yapılan sünnet tasniflerini kısaca açıklamak, meseleyi sağlıklı bir şekilde...

Tefsir Usulü

Tefsîr İle Tercüme Arasındaki Farklar

Prof. Dr. Muhsin DEMİRCİ Tefsîrle te’vîl arasında olduğu gibi, tefsîrle tercüme arasında da bir takım farklılıklar vardır. Bunları da şu şekilde sıralamak mümkündür: 1. Tercümeyle, asıl...

Fıkıh Usulü

İsmailiyye Fıkhı (İsmailî Ekolü)

Doç. Dr. Kaşif Hamdi OKUR Bu ekole bağlı olan Şiiler Cafer es-Sadık’tan sonra büyük oğlu İsmail’in imam olduğunu savunmaktadır. Onlara göre imamet, İmam İsmail’den sonra...

Mezhebler Tarihi

el-Eş’arî ve Eşarîlik

Doç. Dr. Mehmet DALKILIÇ Ebû’l-Hasan el-Eş‘arî (260/324-873/936) ve talebeleri tarafından Ehl-i Sünnet inanç esasları temelinde kurulan Eş‘arîlik, Mutezile mezhebinin Abbasî halifelerinin desteğiyle güçlenmesinden sonra, bu...

Mevzu (Uydurulmuş) Hadisler
www.mevzuhadisler.com

Günün En Çok Ziyaret Edilen Başlıkları

Bir Hadis Türü Öğrenelim

Hadiste Ziyade

İbn Hacer el-ASKALANİ Sahih ve hasen râvisinin hadîste olan ziyâdesi, bu ziyâdeyi yapmayan ve daha güvenilir olan bir başka râvinin rivâyetine aykırı düşmedikçe makbuldür. Çünkü...

Ehli Sünnet Ve'l-Cemaat Mezhebi

Istıslâh (Mesâlih-i Mürseleyi Dikkate Alma)

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Istıslah, genel olarak maslahat-ı mürseleyi dikkate alma, ona göre hüküm verme anlamına gelir. Maslahat, asıl itibariyle, yararı sağlama (celb-i menfaat) veya...