Istıslâh (Mesâlih-i Mürseleyi Dikkate Alma)

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Istıslah, genel olarak maslahat-ı mürseleyi dikkate alma, ona göre hüküm verme anlamına gelir. Maslahat, asıl itibariyle, yararı sağlama (celb-i menfaat) veya...

Fıkıhta İstihsan Metodu

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN İstihsan, sözlükte, güzel bulmak anlamına gelir. Terim olarak ise değişik biçimlerde tanımlanmıştır. Hanefi usulcü ve fakih Serahsi istihsanın değişik tanımlarına işaret etmektedir....

Medine Ehli Amelinin Fıkhî Değeri

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Medine, Hz. Peygamberin hicretten itibaren ömrünü tamamladığı şehirdir. Ahkam âyetlerinin büyük çoğunluğu Medine döneminde inmiş ve şer‘i hükümlerin tamamına yakını Medine’de belirlenmiştir....

Sahabî Sözünün Fıkhî Değeri

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Hadis bilginleri Hz. Peygamberi görmüş olan her mümini sahabî olarak nitelerken fıkıh usulü bilginlerine göre, örfen arkadaş denebilecek bir süre Hz. Peygamberle...

Hadis Usulü

İlelü’l-Hadîs İlmi

 Prof. Dr. Salahattin POLAT İlel, Arapça sebep,  hastalık ve kusur anlamlarına gelen illet kelimesinin çoğuludur. Hadis ilminde illet, ilk bakışta sahih görünen hadislerde ancak derin bilgi...

Tefsir Usulü

Kur’an’ın Anlaşılmasında Efendimiz’in Açıklamalarının Önemi

Prof. Dr. Ahmet YÜCEL Kur’ân’ı Kerîm’de hemen herkes tarafından kolayca anlaşılabilecek âyetler bulunduğu gibi Hz. Peygamber açıklamadıkça doğru anlaşılamayacaklar da anlamı kapalı (mücmel) olanları da...

Fıkıh Usulü

Medine Ehli Amelinin Fıkhî Değeri

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Medine, Hz. Peygamberin hicretten itibaren ömrünü tamamladığı şehirdir. Ahkam âyetlerinin büyük çoğunluğu Medine döneminde inmiş ve şer‘i hükümlerin tamamına yakını Medine’de belirlenmiştir....

Mezhebler Tarihi

İmamiyye Şiasında İmamet Kavramı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet İshak DEMİR Sözlükte; insanların önüne geçmek(1) anlamına gelen imamet fıkıhta cemaate namaz kıldırmayı ifade yanında imamet-i kübrâ şeklinde hilafet (devlet başkanlığı)...

Mevzu (Uydurulmuş) Hadisler
www.mevzuhadisler.com

Bir Hadis Türü Öğrenelim

Hanefilere Göre Mutevatir Hadis

Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL Mütevatir haber, Hz. Peygamber'den, şüphe bulunmayan bir ittisalle, aynen onu görüp işitenin aldığı şekilde ulaşan haberlerdir. Böylece onu, miktarı sayılamayan,...

Ehli Sünnet Ve'l-Cemaat Mezhebi

Istıslâh (Mesâlih-i Mürseleyi Dikkate Alma)

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Istıslah, genel olarak maslahat-ı mürseleyi dikkate alma, ona göre hüküm verme anlamına gelir. Maslahat, asıl itibariyle, yararı sağlama (celb-i menfaat) veya...