Istıslâh (Mesâlih-i Mürseleyi Dikkate Alma)

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Istıslah, genel olarak maslahat-ı mürseleyi dikkate alma, ona göre hüküm verme anlamına gelir. Maslahat, asıl itibariyle, yararı sağlama (celb-i menfaat) veya...

Fıkıhta İstihsan Metodu

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN İstihsan, sözlükte, güzel bulmak anlamına gelir. Terim olarak ise değişik biçimlerde tanımlanmıştır. Hanefi usulcü ve fakih Serahsi istihsanın değişik tanımlarına işaret etmektedir....

Medine Ehli Amelinin Fıkhî Değeri

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Medine, Hz. Peygamberin hicretten itibaren ömrünü tamamladığı şehirdir. Ahkam âyetlerinin büyük çoğunluğu Medine döneminde inmiş ve şer‘i hükümlerin tamamına yakını Medine’de belirlenmiştir....

Sahabî Sözünün Fıkhî Değeri

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Hadis bilginleri Hz. Peygamberi görmüş olan her mümini sahabî olarak nitelerken fıkıh usulü bilginlerine göre, örfen arkadaş denebilecek bir süre Hz. Peygamberle...

Hadis Usulü

Sünnetin Fıkıh Bakımından Önemi

Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN Doğumdan ölüme, ibâdetten hayat nizamına kadar çok geniş bir sâhayı içine alan ve düzenleyen Fıkh'ın iki ana kaynağından ikincisi Sünnettir. Burada...

Tefsir Usulü

İBN MES’UD, Abdullah

Prof. Dr. Muhsin DEMİRCİ Tesirde isminden en çok söz edilen diğer bir sahâbi de Abdullah b. Mes’ûd’dur. İbn Mes’ûd fakir bir ailenin çocuğu olduğu için...

Fıkıh Usulü

Malikî İmamları ve Literatürü

Doç. Dr. Kaşif Hamdi OKUR İmam Malik’in görüşlerinin yayılmasında öğrencilerinin payı büyüktür. Özellikle Kuzey Afrika ülkeleri ve Mısır’dan gelen öğrencileri hocalarının görüşlerini bu ülkelerde yaymak...

Mezhebler Tarihi

İsmâiliyye’nin İtikâdî ve Amelî Görüşleri

Prof. Dr. Mazlum UYAR İsmâiliyye’nin gizlilik döneminde benimsediği görüşler hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. İlk dönemlerinde ve bazı değişikliklerle sonraki dönemlerde korunan İsmâilî düşüncenin en...

Mevzu (Uydurulmuş) Hadisler
www.mevzuhadisler.com

Bir Hadis Türü Öğrenelim

Mevzu Hadislerin Zuhuru

Prof. Dr. Talat KOÇYİĞİT İslam tarihinde mevzû hadislerin ne zaman sahneye çıktığını ve vaz`ın hangi nesil içerisinde başladığını kesin bir şekilde tespit etmek güçtür. Fakat...

Ehli Sünnet Ve'l-Cemaat Mezhebi

Istıslâh (Mesâlih-i Mürseleyi Dikkate Alma)

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Istıslah, genel olarak maslahat-ı mürseleyi dikkate alma, ona göre hüküm verme anlamına gelir. Maslahat, asıl itibariyle, yararı sağlama (celb-i menfaat) veya...