Istıslâh (Mesâlih-i Mürseleyi Dikkate Alma)

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Istıslah, genel olarak maslahat-ı mürseleyi dikkate alma, ona göre hüküm verme anlamına gelir. Maslahat, asıl itibariyle, yararı sağlama (celb-i menfaat) veya...

Fıkıhta İstihsan Metodu

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN İstihsan, sözlükte, güzel bulmak anlamına gelir. Terim olarak ise değişik biçimlerde tanımlanmıştır. Hanefi usulcü ve fakih Serahsi istihsanın değişik tanımlarına işaret etmektedir....

Medine Ehli Amelinin Fıkhî Değeri

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Medine, Hz. Peygamberin hicretten itibaren ömrünü tamamladığı şehirdir. Ahkam âyetlerinin büyük çoğunluğu Medine döneminde inmiş ve şer‘i hükümlerin tamamına yakını Medine’de belirlenmiştir....

Sahabî Sözünün Fıkhî Değeri

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Hadis bilginleri Hz. Peygamberi görmüş olan her mümini sahabî olarak nitelerken fıkıh usulü bilginlerine göre, örfen arkadaş denebilecek bir süre Hz. Peygamberle...

Hadis Usulü

Serahsi’nin Hadisi Tenkid Prensiplerinden “Akla Aykırılık”

Ayşe VAROL Akıl kelimesi ıstılahta,  sahibini uygun olmayan davranışlardan alıkoyan ilim, güzellik-çirkinlik, kemal-noksan veya iki şeyin hayırlısını ya da şerlisini bilme veya güzelle çirkin arasında...

Tefsir Usulü

Kur’ân’ın Terim Anlamı

Prof. Dr. Bahattin DARTMA Kur’ân’ın terim anlamı  şöyledir: “Kur’ân, Hz. Muhammed’e vahiyle  indirilmiş, tevâtürle nakledilmiş, mushaflarda yazılmış, tilâvetiyle ibâdet  edilen, bir sûresinin –dahi olsa- meydana...

Fıkıh Usulü

Uzun Süreli Bölgelerde Namaz

Doç. Dr. Tevhit AYENGİN 66 enleminden itibaren sadece yatsı ve imsak vakitleri değil, diğer namazların vakitleri de oluşmamaktadır. Kutuplara yaklaştıkça güneşin batmadığı ya da doğmadığı...

Mezhebler Tarihi

Kaderiye Mezhebi

Doç. Dr. Mehmet DALKILIÇ Kaderiyye kelimesi sözlükte "kadere mensup olan, kader taraftarı" mânasındaki “kaderî”den gelmekle birlikte ilk dönemlerden itibaren bu anlamın aksine, sorumluluk doğuran fiillerle...

Mevzu (Uydurulmuş) Hadisler
www.mevzuhadisler.com

Bir Hadis Türü Öğrenelim

Ravisi Tan Edilmiş Haberler

İbn Hacer el-ASKALANİ Râvisi ta’n edilmiş haber, merdûd haberlerdendir. Ta’n, birbirinden şiddetli on şekilde olur. Bunların beşi adelete, beşi de zabta taallûk eder. Bu rada maslahat...

Ehli Sünnet Ve'l-Cemaat Mezhebi

Istıslâh (Mesâlih-i Mürseleyi Dikkate Alma)

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Istıslah, genel olarak maslahat-ı mürseleyi dikkate alma, ona göre hüküm verme anlamına gelir. Maslahat, asıl itibariyle, yararı sağlama (celb-i menfaat) veya...