Istıslâh (Mesâlih-i Mürseleyi Dikkate Alma)

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Istıslah, genel olarak maslahat-ı mürseleyi dikkate alma, ona göre hüküm verme anlamına gelir. Maslahat, asıl itibariyle, yararı sağlama (celb-i menfaat) veya...

Fıkıhta İstihsan Metodu

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN İstihsan, sözlükte, güzel bulmak anlamına gelir. Terim olarak ise değişik biçimlerde tanımlanmıştır. Hanefi usulcü ve fakih Serahsi istihsanın değişik tanımlarına işaret etmektedir....

Medine Ehli Amelinin Fıkhî Değeri

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Medine, Hz. Peygamberin hicretten itibaren ömrünü tamamladığı şehirdir. Ahkam âyetlerinin büyük çoğunluğu Medine döneminde inmiş ve şer‘i hükümlerin tamamına yakını Medine’de belirlenmiştir....

Sahabî Sözünün Fıkhî Değeri

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Hadis bilginleri Hz. Peygamberi görmüş olan her mümini sahabî olarak nitelerken fıkıh usulü bilginlerine göre, örfen arkadaş denebilecek bir süre Hz. Peygamberle...

Hadis Usulü

İlelü’l-Hadîs İlmi

 Prof. Dr. Salahattin POLAT İlel, Arapça sebep,  hastalık ve kusur anlamlarına gelen illet kelimesinin çoğuludur. Hadis ilminde illet, ilk bakışta sahih görünen hadislerde ancak derin bilgi...

Tefsir Usulü

Tefsirin Yazılması ve Tedvini

Prof. Dr. Muhsin DEMİRCİ Tefsîr tedvîn edilmeden yani yazıya geçirilmeden önce ashâb ve tâbiûn döneminde sözlü nakil yoluyla aktarılıyordu. Etbâu’t tâbiîn dönemine gelindiğinde ise tefsîr...

Fıkıh Usulü

Fıkıh, kelam ve felsefe üzerine bir tefelsüf

Söyleyeceklerim bendenizin haddimi aşan bir konudaki şahsi düşüncelerimden ibarettir. Buna tefelsüf de diyebilirsiniz. İslam akide ve amelden ibarettir. Akide konuları bellidir ve öğrenilmesi kolaydır. Bunlara...

Mezhebler Tarihi

Haricilik: Abbasiler Dönemi

Doç. Dr. Mehmet DALKILIÇ Abbasîler dönemi Haricîler açısından pek hareketli değildir. Gerçi Abbâsîler'in ilk yıllarında Ezârika, Sufriyye, Necedât gibi bazı kollar özellikle Irak ve dolayları...

Mevzu (Uydurulmuş) Hadisler
www.mevzuhadisler.com

Bir Hadis Türü Öğrenelim

Mevzu Hadislerin Zuhuru

Prof. Dr. Talat KOÇYİĞİT İslam tarihinde mevzû hadislerin ne zaman sahneye çıktığını ve vaz`ın hangi nesil içerisinde başladığını kesin bir şekilde tespit etmek güçtür. Fakat...

Ehli Sünnet Ve'l-Cemaat Mezhebi

Istıslâh (Mesâlih-i Mürseleyi Dikkate Alma)

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Istıslah, genel olarak maslahat-ı mürseleyi dikkate alma, ona göre hüküm verme anlamına gelir. Maslahat, asıl itibariyle, yararı sağlama (celb-i menfaat) veya...