Istıslâh (Mesâlih-i Mürseleyi Dikkate Alma)

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Istıslah, genel olarak maslahat-ı mürseleyi dikkate alma, ona göre hüküm verme anlamına gelir. Maslahat, asıl itibariyle, yararı sağlama (celb-i menfaat) veya...

Fıkıhta İstihsan Metodu

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN İstihsan, sözlükte, güzel bulmak anlamına gelir. Terim olarak ise değişik biçimlerde tanımlanmıştır. Hanefi usulcü ve fakih Serahsi istihsanın değişik tanımlarına işaret etmektedir....

Medine Ehli Amelinin Fıkhî Değeri

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Medine, Hz. Peygamberin hicretten itibaren ömrünü tamamladığı şehirdir. Ahkam âyetlerinin büyük çoğunluğu Medine döneminde inmiş ve şer‘i hükümlerin tamamına yakını Medine’de belirlenmiştir....

Sahabî Sözünün Fıkhî Değeri

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Hadis bilginleri Hz. Peygamberi görmüş olan her mümini sahabî olarak nitelerken fıkıh usulü bilginlerine göre, örfen arkadaş denebilecek bir süre Hz. Peygamberle...

Hadis Usulü

Hz. Peygamber (sav)’in Kur’an’ı Tefsiri

Yrd. Doç. Dr. Ferruh KAHRAMAN Kur’an-ı Kerim’in pek çok ayetinde Hz. Peygamber (s.a.s.)’in aynı zamanda Kur’an’ı tebyinle yani açıklamak ve yorumlamakla görevli olduğu ifade edilmektedir. “Evet,...

Tefsir Usulü

Mushaflaşma Süreci: Kur’ân’ın Ezberlenmesi

Prof. Dr. Bahattin DARTMA Hz. Peygamber’in Ezberlemesi: Hz. Peygamber kendisine indirilen âyet ve sûreleri Allah’ın lütfuyla önce ezberler, sonra tebliğ ederdi. İbn Abbas’tan gelen şu...

Fıkıh Usulü

Fıkhî Açıdan Sahabe Döneminin Temel Özellikleri

Doç. Dr. Kaşif Hamdi OKUR Sahabe dönemindeki hukuki faaliyetlerin sonraki döneme etki eden bazı özellikler taşıdığı görülmektedir. Öncelikli olarak bu dönemde Kur’an ve Sünnet nasları hukuki...

Mezhebler Tarihi

Şia’nın Doğuşu – 3 (Kerbela ve Tevvabun Olayları)

Prof. Dr. Mazlum UYAR Cemel, Sıffîn ve Nehrevan savaşlarında Ali ile beraber mücadele edenler, Ali’nin Şîası yani Ali taraftarı idiler. Bunlar, daha sonraları iddia edildiği...

Mevzu (Uydurulmuş) Hadisler
www.mevzuhadisler.com

Bir Hadis Türü Öğrenelim

Kudsi Hadis nedir?

Prof. Dr. Talat KOÇYİĞİT Hazreti Peygamberin söz olarak Rabbine izafe veya Rabbinden rivayet ettiği hadislere hadis-i kudsi (hadis-i ilahi veya rabbani) denilmiştir. Bu çeşit hadislere...

Ehli Sünnet Ve'l-Cemaat Mezhebi

Istıslâh (Mesâlih-i Mürseleyi Dikkate Alma)

Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN Istıslah, genel olarak maslahat-ı mürseleyi dikkate alma, ona göre hüküm verme anlamına gelir. Maslahat, asıl itibariyle, yararı sağlama (celb-i menfaat) veya...